Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

O Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ALINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000962499, numer NIP: 6222840896, numer REGON: 52156446900000 z siedzibą przy ul. Cofalskiego 30, 63-430 Odolanów, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Alberta Jacka Opielewicza, określana dalej jako Administrator. Administrator pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanym dalej jako RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), dalej jako u.o.d.o.

Informacje ogólne

Administrator przywiązuje najwyższą wagę do ochrony prywatności osób, które korzystają ze sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, korzystają z newslettera, biorą udział w organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych czy w jakikolwiek inny sposób mają styczność z Administratorem. Jednym z ważnych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Administrator dba o to, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się w zgodzie z RODO, u.o.d.o., ale również przepisami szczególnymi, takimi jak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawa o rachunkowości. Spółka ALINVEST sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7 RODO, co oznacza, że ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta również z usług podmiotów przetwarzających w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 8 RODO, to jest podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora. Należą do nich między innymi informatycy, właściciele serwerów, czy osoby świadczące na rzecz Administratora usługi prawne. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest zagwarantowanie stopnia bezpieczeństwa proporcjonalnego do hipotetycznego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia oraz wadze zagrożenia. Administrator stosuje także polityki i procedury wewnętrzne, które pomagają mu należycie chronić dane osobowe, a także organizuje regularne szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje pracowników i współpracowników Administratora.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu obsługi i realizacji zamówień składanych przez Państwa za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym obsługi płatności, dostaw i reklamacji oraz ewidencjonowania sprzedaży. Ponadto Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, o ile wyrazicie Państwo taką wolę, w celu informowania Państwa o nowościach w ramach nieodpłatnej usługi newsletter. Osobom trzecim udostępniamy Państwa dane za Państwa zgodą lub wówczas, gdy zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dbałość o ochronę Państwa interesów jest dla nas najwyższą wartością, stąd zwracamy uwagę na to, by Państwa dane osobowe były:

 1. przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty,

 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie dopuszczalnych celach oraz by nie były przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami,

 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do takiego zakresu, który jest niezbędny do celów, w których oznaczone dane są przetwarzane,

 4. prawidłowe, a w razie potrzeby uaktualnione; podejmujemy działania, by dane osobowe, które nie są prawidłowe w świetle celów przetwarzania, zostały natychmiast usunięte lub sprostowane; jeżeli zauważycie Państwo nieprawidłowość w Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info@aj-clothes.com,

 5. przechowywane w formie, która umożliwi identyfikację osoby, której dane dotyczą,

 6. przechowywanie danych przez okres nie dłuższy, niż konieczny do celów, w których dane zebrano,

 7. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodny z prawem przetwarzaniem danych osobowych, przypadkową utratą danych, ich zniszczeniem.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zwykle na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest w sytuacji, w której przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wynika to z faktu, że działalność Administratora polega na prowadzeniu sklepu internetowego. Poza tym Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, której mogą Państwo udzielić dobrowolnie (np. w celu świadczenia usługi newsletter albo w celu prowadzenia działań marketingowych). W niektórych sytuacjach Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ze względu na konieczność wypełniania przez nas, jako Administratora, obowiązków prawnych lub ze względu na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z tym, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu szereg uprawnień, do których zaliczyć trzeba prawo do:

 1. otrzymania podstawowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych najpóźniej podczas pozyskiwania od Państwa tych danych,

 2. otrzymania informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz o innych kwestiach określonych w art. 15 RODO,

 3. sprostowania Państwa danych osobowych,

 4. bycia zapomnianym,

 5. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

 6. przenoszenia Państwa danych osobowych,

 7. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

 8. niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym na profilowaniu,

 9. informacji o naruszenia ochrony Państwa danych osobowych.

W celu realizacji Państwa uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pod adresem info@aj-clothes.com.

Jak będziemy się z Państwem kontaktować?

Informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Administrator udzielać będzie pisemnie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli wyrażą Państwo takie żądanie, Administrator udzieli informacji również ustnie, o ile będzie w stanie potwierdzić tożsamość osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przekażą Państwo swoje żądanie drogą elektroniczną, tą samą drogą Administrator udzieli Państwu odpowiedzi, chyba że wskażą Państwo inną dogodną formę komunikacji.

W jakim terminie spełnimy Państwa żądanie?

Zasadniczo Państwa żądania Administrator spełni bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania żądania. W sytuacji, gdy żądanie ma charakter skomplikowany lub gdy liczba żądań jest duża, Administrator jest uprawniony do przedłużenia tego terminu o dalsze dwa miesiące. Wówczas w terminie miesiąca od daty otrzymania żądania Administrator poinformuje Państwa o takim przedłużeniu i wskaże przyczynę opóźnienia.

Czy współpracujący z nami podwykonawcy i podmioty przetwarzające dbają o ochronę Państwa danych osobowych?

W sytuacji, w której w przetwarzaniu Państwa danych osobowych biorą udział podwykonawcy lub podmioty przetwarzające, Administrator dba o to, by oznaczone podmioty gwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią należyty poziom ochrony Państwa danych osobowych. Administrator weryfikuje podmioty, którym powierza przetwarzanie Państwa danych osobowych i zawiera z nimi umowy o powierzenie tych danych do przetwarzania, a także okresowo weryfikuje zgodność operacji przetwarzania danych osobowych z treścią umowy, a także z RODO oraz z u.o.d.o. Poza tym Administrator dba o to, by jego pracownicy lub zleceniobiorcy dysponowali odpowiednimi upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych oraz by byli zobowiązania do zachowania danych w tajemnicy.

W jaki sposób dbamy o przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Aby zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa Administrator opracował szczegółowe procedury, które obejmują takie zagadnienia, jak:

 1. ocena ryzyka dla praw lub wolności osób, których dane dotyczą (Administrator prowadzi arkusz oceny ryzyka),

 2. ocena skutków dla ochrony danych osób, których dane dotyczą,

 3. ocena privacy by design i default,

 4. notyfikacja naruszeń,

 5. realizacja praw osób, których dane dotyczą,

 6. wybór kontrahenta zapewniającego przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych,

 7. retencja,

 8. prowadzenie rejestru czynności i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.

Procedury są przez Administratora regularnie przeglądane i aktualizowane w taki sposób, by mógł on wykazać spełnienie wymogów prawnych odnośnie do przetwarzania danych zgodnie z zasadą rozliczalności. Administrator wdraża też najlepsze praktyki rynkowe w zakresie ochrony danych osobowych.

Retencja danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane osobowe zostały pozyskane. Po upływie tego okresu dane osobowe są anonimizowane lub trwale usuwane. W ramach retencji Państwa danych osobowych Administrator dba o to, by ograniczyć przetwarzanie Państwa danych do ścisłego minimum oraz by jasno ustalić termin usunięcia Państwa danych osobowych lub kryteria, według których termin ten będzie ustalony. Okres przetwarzania danych osobowych ustalany jest przede wszystkim przy uwzględnieniu przepisów prawa (jeżeli przepisy stawiają w tym zakresie skonkretyzowane wymogi), a także usprawiedliwionego interesu Administratora.

Pliki cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do sprawnego korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Operator serwisu Alinvest Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie kod pocztowy 63-400 przy ul. Cofalskiego 30 NIP: 6222840896 | KRS 0000962499 | REGON 521564469 | jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 3. możliwości logowania do serwisu;

 4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Administrator ma prawo przechowywać na Państwa urządzeniu te pliki cookies, które są niezbędne do funkcjonowania serwisu. Do stosowania wszystkich innych plików cookies potrzebna jest Państwa zgoda, o którą pytamy Państwa w ramach dedykowanego banneru. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

DODANO DO KOSZYKA