REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
USŁUGA NEWSLETTER

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Wyrażenia zastosowane w niniejszym regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Regulamin – niniejszy dokument określający szczegółowo zasady świadczenia usługi newsletter przez Alinvest sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie (63-430) przy ul. Cofalskiego 30 w ramach zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  2. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://aj-clothes.com/ oraz https://www.aj-clothes.com/,

  3. Umowa – umowa o świadczenie Usługi Newsletter drogą elektroniczną,

  4. Usługa Newsletter – usługa świadczona przez Usługodawcę Usługobiorcy drogą elektroniczną polegająca na tym, że Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy drogą elektroniczną (na wskazany przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej) informację handlową oraz marketingową dotyczącą produktów sprzedawanych przez Usługodawcę, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, nowościach, promocjach, akcjach marketingowych, rabatach i tym podobnych działaniach związanych z prowadzeniem działalności przez Usługodawcę,

  5. Usługobiorca – każdy podmiot prawa korzystający z Usługi Newsletter

  6. Usługodawca – Alinvest sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie (63-430) przy ul. Cofalskiego 30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000962499, NIP: 6222840896, REGON: 52156446900000, adres e-mail: info@aj-clothes.com, numer telefonu: 534291670.

 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed rozpoczęciem korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Newsletter. Usługodawca może w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, a także pobrać Regulamin po to, by odtwarzać jego treść również wówczas, gdy Usługobiorca nie ma dostępu do sieci Internet.

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługa Newsletter świadczona przez Usługodawcę polega na tym, że w czasie trwania Umowy Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy drogą elektroniczną (na wskazany przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej) informację handlową oraz marketingową dotyczącą produktów sprzedawanych przez Usługodawcę, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, nowościach, promocjach, akcjach marketingowych, rabatach i tym podobnych działaniach związanych z prowadzeniem działalności przez Usługodawcę.

 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§ 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z jego treścią, za co przyjmuje na siebie odpowiedzialność.

 2. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Newsletter jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści. Akceptacja treści Regulaminu jest jednoznaczna ze zobowiązaniem Usługobiorcy do przestrzegania jego postanowień.

 3. Usługodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu świadczenia bez wad. W szczególności Usługodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie treści prawdziwej, rzetelnej i nie wprowadzającej w błąd.

 4. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne działania, by zapewnić najlepszy możliwy poziom świadczonych usług oraz ich nieprzerwane świadczenie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w świadczeniu Usługi Newsletter wywołane działaniem siły wyższej, a także spowodowane z wyłącznej winy Usługobiorcy lub osoby trzeciej.

 5. Korzystanie z Usługi Newsletter może wiązać się z typowymi ryzykami, jakie związane są z korzystaniem z sieci Internet. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia szkody Usługodawca zaleca Usługobiorcy korzystanie z aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego.

 6. Usługodawca nie obciąża Usługobiorcy jakimikolwiek kosztami korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy. Jedyne koszty ponoszone przez Usługobiorcę w celu zawarcia Umowy to koszty korzystania przez Usługobiorcę z urządzeń z dostępem do sieci Internet oraz koszty energii elektrycznej.

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. Prawidłowe korzystanie z Usługi newsletter wymaga tego, by Usługobiorca spełnił następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. dostęp do komputera, smartfona, tableta lub innego urządzenia przeznaczonego do przetwarzania informacji posiadającego możliwość korzystania z sieci Internet,

  2. posiadanie prawidłowo skonfigurowanej i działającej poczty elektronicznej,

  3. posiadanie zapisanej w urządzeniu przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies.

 2. Usługodawca wdrożył środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Usługi Newsletter oraz mające zapobiec legalne i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy.

§ 5

Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

 1. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle, treści, których dostarczenie stanowiłoby realizację znamion przestępstwa lub wykroczenia, a także treści, które naruszają ogólnie przyjęte normy społeczne.

 2. Zabronione jest podejmowanie przez Usługobiorcę takich działań, które powodowałyby jakiekolwiek wady w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym obchodzenie zabezpieczeń, posługiwanie się złośliwym oprogramowaniem, czy umieszczanie nieodpowiednich treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

§ 6

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Usługodawca informuje o potencjalnych zagrożeniach, które mogą mieć miejsce w związku ze świadczeniem na rzecz Usługobiorcy Usługi Newsletter drogą elektroniczną. Należą do nich:

  1. SPAM, to jest niechciana lub niepotrzebna wiadomość elektroniczna, najczęściej rozpowszechniana na pośrednictwem poczty elektronicznej, której treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy, a odbiorca nie wyraził zgody na jej otrzymywanie,

  2. Spyware, to jest szkodliwe oprogramowanie, którego celem jest zbieranie danych o użytkowniku i ich przesyłanie bez wiedzy użytkownika innym osobom,

  3. Włamanie do systemu teleinformatycznego,

  4. Złośliwe oprogramowanie (malware) o szkodliwym działaniu w stosunku do systemu komputerowego lub jego użytkownika.

§ 7

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi w ten sposób, że Usługobiorca wprowadza swój adres e-mail we wskazanym i wyraźnie oznaczonym miejscu w Serwisie Internetowym, oznacza odpowiednie pole wyboru (checkbox) i naciska przycisk „Zapisz się”, „Zapisz” lub inny o podobnej treści. Następnie Usługobiorca otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość (z załącznikiem w postaci niniejszego Regulaminu w formie pdf) zawierającą dedykowany link, kliknięcie w który oznacza potwierdzenie woli związania Umową.

 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili skutecznego wejścia we wskazany w przesłanej wiadomości e-mail link.

 3. Usługobiorca jest uprawniony do rezygnacji z Usługi Newsletter (wypowiedzenia Umowy) w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie Usługodawcy formularza rezygnacji, który dostępny jest w linku znajdującym się w stopce każdego otrzymanego newslettera.

 4. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:

  1. zmiana rodzaju usług świadczonych przez Usługodawcę lub zakończenie działalności, z którą związana jest Usługa Newsletter,

  2. zmiana przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, która wpływa na uprawnienia i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 5. Z chwilą rezygnacji z Usługi Newsletter przez Usługobiorcę lub upływu okresu wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę Usługa Newsletter zostanie dla Usługobiorcy całkowicie wyłączona. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy następuje z chwilą rezygnacji z Usługi Newsletter przez Usługobiorcę lub z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, gdy Umowę wypowiada Usługodawca.

 6. Rezygnacja z Usługi Newsletter lub wypowiedzenie Umowy nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody uzyskanej przed rezygnacją.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

 1. Usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy – bez podania przyczyny.

 2. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie przez Usługobiorcą oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w ten sposób, że Usługodawca nada je przesyłką poleconą w placówce pocztowej operatora publicznego na adres Usługobiorcy wskazany w § 1 ust. 1 lit. f Regulaminu w terminie oznaczonym w § 7 ust. 1 Umowy, albo w tym terminie prześle oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 lit. f Regulaminu.

 3. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 9

Tryb postępowania reklamacyjnego oraz pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Newsletter należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej info@aj-clothes.com. Reklamacja powinna zawierać adres e-mail wskazany podczas zawierania Umowy.

 2. Termin rozpoznania reklamacji to 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

 3. Usługodawca wskazuje, że wszelkie spory z Usługobiorcą mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej (zob. przykładowo https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_pl.htm, https://polubowne.uokik.gov.pl/, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001090).

§ 10

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:

  1. zmiana rodzaju lub zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę (wprowadzenie przez Usługodawcę nowych towarów lub usług, modyfikacja dotychczas świadczonych towarów lub usług, zakończenie oferowania do sprzedaży dotychczasowo oferowanych towarów lub usług) lub zakończenie działalności, z którą związana jest Usługa Newsletter,

  2. zmiana przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, która wpływa na uprawnienia i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

  3. modyfikacja sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie przyczynami technicznymi lub technologicznymi.

 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie Internetowym oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w procesie zawierania Umowy.

 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie.

 4. Usługobiorca jest uprawniony do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Alinvest sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie (63-430) przy ul. Cofalskiego 30, adres e-mail: info@aj-clothes.com, numer telefonu: 534291670.

 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  1. przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu prawidłowego wykonywania Umowy, w tym cyklicznego przesyłania Usługobiorcy newsletterów, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,

  2. przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,

  3. przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego kierowanego do Usługobiorcy, w tym celu przesyłania Usługobiorcy informacji marketingowych i handlowych

 4. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingowe, informatyczne.

 6. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pana/Pani danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pana/Pani danych osobowych. Umowy te, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi, a po jego upływie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń przysługujących Usługodawcy wobec Usługobiorcy i odwrotnie.

 8. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 11. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania.

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 4 marca 2024 r.

Załącznik nr 1

Ja, niżej podpisana/y ______________________________, posługujący się w ramach zapisu do Usługi Newsletter w witrynie internetowej aj-clothes.com adresem poczty elektronicznej __________________ odstępuję od umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter zawartej z Alinvest sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie (63-430) przy ul. Cofalskiego 30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000962499, NIP: 6222840896, REGON: 52156446900000.

__________________________________ data i podpis

DODANO DO KOSZYKA