Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy A&J, dostępny pod adresem internetowym www.aj-clothes.com,
  prowadzony jest przez spółkę
  ALINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000962499, numer NIP: 6222840896, numer REGON: 52156446900000 z siedzibą przy ul. Cofalskiego 30, 63-430 Odolanów, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Alberta Jacka Opielewicza.

 2. Dane teleadresowe Sprzedawcy, które umożliwiają kontakt ze Sprzedawcą są następujące:

  1. adres Sprzedawcy: Cofalskiego 30, 63-430 Odolanów,

  2. adres e-mail Sprzedawcy: info@aj-clothes.com,

  3. numer telefonu Sprzedawcy: 534291670,

  4. numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 41 1140 2004 0000 3402 8243 0255.

 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w § 1 pkt 2 Regulaminu.

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem usługi chatbot, która dostępna jest z poziomu Sklepu. Sprzedawca oświadcza, że usługa chatbot gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji, zapewnia Sprzedawcy dostęp do prowadzonej korespondencji, a także umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą.

 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 6. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca sprzedaje odzież męską i damską, której charakterystyka oraz cennik zamieszczony jest na stronie www.aj-clothes.com.

§ 2
Definicje

 1. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach.

 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.aj-clothes.com

 11. Sprzedawca – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alinvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000962499 NIP: 6222840896, REGON: 521564469, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Alberta Jacka Opielewicza.

 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, lub inna umożliwiająca przeglądanie stron internetowych,

  2. klawiatura lub urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych,

  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  4. włączona obsługa plików cookies,

  5. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 4

Świadczenie usług drogą elektroniczną – funkcjonalności Sklepu

 1. Sprzedawca świadczy Klientowi drogą elektroniczną następujące usługi:

  1. usługa rejestracji i utrzymywani Konta w Sklepie,

  2. usługa przeglądania oferty Sprzedawcy w Sklepie (nie wymaga rejestracji Konta)

  3. usługa Formularza zamówienia.

 2. Korzystanie z usług określonych w § 4 ust. 1 lit. a i c Regulaminu wymaga, niezależnie od spełnienia innych warunków, potwierdzenia przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności.

 3. Złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania Konta w Sklepie.

 4. Usługi określone w § 4 ust. 1 lit. a i b Regulaminu świadczone są przez czas nieoznaczony.

 5. Klient ma prawo rezygnacji z usługi określonej w § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu w każdym czasie przez przesłanie żądania usunięcia konta na adres e-mail info@aj-clothes.com.

 6. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie określonym w § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

  1. zmiana rodzaju lub zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę (wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych towarów lub usług, modyfikacja dotychczas świadczonych towarów lub usług, zakończenie oferowania do sprzedaży dotychczasowo oferowanych towarów lub usług),

  2. zmiana przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, która wpływa na uprawnienia i obowiązki Sprzedawcy i Klienta

  3. modyfikacja sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie przyczynami technicznymi lub technologicznymi.

 7. Klient ma prawo rezygnacji z usługi określonej w § 4 ust. 1 lit. b Regulaminu w każdym czasie przez zaprzestanie przeglądania oferty Sprzedawcy w Sklepie.

 8. Usługa Formularza zamówienia ma charakter umowy jednorazowej, zawarta jest na czas oznaczony do chwili przesłania Formularza zamówienia do sprzedawcy albo do chwili zaprzestania korzystania z formularza zamówienia.

 9. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Klientowi Produktu zgodnego z Umową na zasadach odpowiedzialności kontraktowej oraz w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 5. Cena podana przy każdym towarze jest ceną obowiązująca do chwili wyczerpania zapasów magazynowych.

 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 8. Sprzedawca nie obciąża Klienta jakimikolwiek kosztami korzystania ze środka porozumiewania się na odległość (to jest kosztami korzystania ze Sklepu w celu dokonania zakupu Produktów; koszty te należy odróżnić od ceny kupowanych Produktów oraz kosztów wysyłki, które należne są Sprzedawcy ze względu na zawarcie Umowy).

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Do pełnego korzystania ze Sklepu i realizowania zakupów konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres użytkownika, adres email, numer kontaktowy

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@aj-clothes.com lub pisemnie na adresy podane w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do kasy” (lub równoznaczny);

  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

 3. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych oraz danych do dostawy.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod:

  1. przesyłka kurierska,

  2. przesyłka do paczkomatu,

  3. odbiór osobisty jest dostępny po wcześniejszym kontakcie przez formularz lub drogą mailową.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. przelewy online,

  2. system płatności mobilnych BLIK,

  3. obsługa kart kredytowych/płatniczych w PLN,

  4. Apple Pay,

  5. Google Pay,

  6. wypłaty środków na konto,

  7. płatności elektroniczne poprzez zewnętrzny system płatności paynow.pl

 3. Sprzedawca realizuje Dostawę do klienta w terminie 7 dni roboczych na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca realizuje Dostawę produktów na zamówienie (produktów niedostępnych na stanie) do klienta w terminie 5-10 dni roboczych.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
  najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane (w przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym niedokonania płatności w terminie 48 godzin od dnia złożenia Zamówienia, co oznacza, że z upływem 48 godzin od złożenia Zamówienia przy braku dokonania płatności Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana; Klient nie ma wówczas obowiązku zapłaty, a Sprzedawca obowiązku dostarczenia Produktu).

  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

  3. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości
   e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (wzór formularza dołączono do Regulaminu, stanowi on Załącznik nr 1), jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone po terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy są następujące:

  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, koszt zamówionego produktu/ produktów bez kosztów dostawy.

 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał Produkt.

 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 13. Biorąc pod uwagę Produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę nie zachodzi sytuacja, w której ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 14. Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i nie nosi śladów użytkowania wykraczających poza zwykłe korzystanie z Produktu.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i wad prawnych.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy (korespondencyjne lub elektroniczne) Sprzedawcy.

 5. W przypadku wysyłki kurierskiej do reklamacji należy dołączyć pełne zdjęcie protokołu szkody (spisuje się go po otworzeniu paczki przy kurierze i dojrzeniu szkody lub
  późniejszym przedzwonieniu do kuriera, aby taki protokół spisać)

 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcia szkody, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Reklamację można złożyć na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

 9. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.

§12
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Alinvest sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie (63-430) przy ul. Cofalskiego 30, adres e-mail: info@aj-clothes.com, numer telefonu: 534291670.

 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie:

  1. przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży) w celu obsługi procesu rejestracji i utrzymania Konta, realizacji usługi Formularza zamówienia, realizacji umów sprzedaży, w tym wprowadzenia przez Klienta danych do płatności oraz danych do wysyłki,

  2. przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, między innymi związanych z rozpoznawaniem reklamacji, przy realizowaniu zwrotów na skutek wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, które wynikają z przepisów o rachunkowości i podatkowych,

  3. przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak obrona przed roszczeniami Klientów czy dochodzenie tych roszczeń do Klientów.

 1. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane odbiorcom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingowe, informatyczne, transportowe. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 2. Co do zasady dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych Klienta poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych Klienta. Umowy te, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym Klient może zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń Klienta wobec Administratora i Administratora wobec Klienta lub przez okres wymagany ustawą o rachunkowości, tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku.

 4. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.

 5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia.

 6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 7. W oparciu o podane przez Klienta dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

 1. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle, treści, których dostarczenie stanowiłoby realizację znamion przestępstwa lub wykroczenia, a także treści, które naruszają ogólnie przyjęte normy społeczne.

 2. Zabronione jest podejmowanie przez Klienta takich działań, które powodowałyby jakiekolwiek wady w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym obchodzenie zabezpieczeń, posługiwanie się złośliwym oprogramowaniem, czy umieszczanie nieodpowiednich treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

§ 14

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Sprzedawca informuje o potencjalnych zagrożeniach, które mogą mieć miejsce w związku funkcjonowaniem Sklepu. Należą do nich:

  1. SPAM, to jest niechciana lub niepotrzebna wiadomość elektroniczna, najczęściej rozpowszechniana na pośrednictwem poczty elektronicznej, której treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy, a odbiorca nie wyraził zgody na jej otrzymywanie,

  2. spyware, to jest szkodliwe oprogramowanie, którego celem jest zbieranie danych o użytkowniku i ich przesyłanie bez wiedzy użytkownika innym osobom,

  3. włamanie do systemu teleinformatycznego,

  4. złośliwe oprogramowanie (malware) o szkodliwym działaniu w stosunku do systemu komputerowego lub jego użytkownika.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:

  1. zmiana rodzaju lub zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę (wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych towarów lub usług, modyfikacja dotychczas świadczonych towarów lub usług, zakończenie oferowania do sprzedaży dotychczasowo oferowanych towarów lub usług),

  2. zmiana przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, która wpływa na uprawnienia i obowiązki Sprzedawcy i Klienta,

  3. modyfikacja sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie przyczynami technicznymi lub technologicznymi.

 3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Sklepie oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w procesie rejestracji.

 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie.

 5. Klient jest uprawniony do rezygnacji z Konta w każdym czasie, również wówczas, gdy nie akceptuje zmian w Regulaminie. Usunięcie Konta następuje poprzez skierowanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta na adres info@aj-clothes.com. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.

 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ALINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000962499, numer NIP: 6222840896, numer REGON: 52156446900000 z siedzibą przy ul. Cofalskiego 30, 63-430 Odolanów, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Alberta Jacka Opielewicza, adres e-mail: info@aj-clothes.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)

umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o

świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

DODANO DO KOSZYKA